BestIT Sweden AB  allmänna villkor omfattar all försäljning, om inget särskilt avtalats mellan parterna. 

Beställningar/inköp av produkter och tjänster från BestIT Sweden AB innebär samtidigt godkännande av våra försäljningsvillkor samt gäller som avtalsgrund för alla BestIT Sweden ABs leveranser av produkter och tjänster och inkluderar samtliga förhållanden som överenskommits, om inget särskilt avtalats skriftligt mellan parterna. 

BestIT Sweden ABs försäljningsvillkor är föremål för kontinuerlig översyn. Vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på www.shop.bestit.se Om tillgång till Internet ej finns, kan kopia av gällande villkor erhållas från BestIT Sweden AB. Kund ansvarar själv för sitt val av produkter och sin användning. BestIT Sweden AB ansvarar ej för eventuella felaktigheter i produktspecifikationer. 

Beställning av produkter och tjänster
Kund kan beställa produkter via telefon, fax, email, XML/EDI eller via www.shop.bestit.se. För att order ska vara giltig och anses som komplett måste order innehålla kundnummer, artikelnummer (BestIT Sweden ABs alt. tillverkarens), antal, leveransadress, ordermärkning, ev. bidnr och tydligt vara uppmärkt vid avrop mot Kammarkollegie-avtalet. Vid ofullständig eller felaktig orderinformation fördröjs hantering samt leverans. 

BestIT Sweden AB måste för att en beställning ska vara bindande, bekräfta beställningen skriftligt, via fax eller elektroniskt före genomförd leverans. För beställning via www.bestit.se gäller att beställningen anses mottagen när orderbekräftelse erhållits från BestIT Sweden ABs system.

Specialbeställningar och ej lagerförda produkter
BestIT Sweden AB kan erbjuda konfigurering efter kunds önskemål. Pris för detta förhandlas separat baserat på volymer, ledtider, grad av funktionskontroll eller annat som kan vara betydelsefullt. Specialprodukter med liten efterfrågan har vi inte möjlighet att lagerhålla i samma utsträckning som övrigt sortiment. Vi beställer hem endast mot kundorder. För specialbeställningar av ej lagerförda produkter gäller särskilda bestämmelser:

- Beställningen måste vara skriftlig.
- Det går inte att annullera beställningen.
- Produkterna har ingen returrätt.

Som specialprodukt räknas bland annat beställningsvaror, artiklar som bara går att få direktlevererade från leverantör och av leverantör eller av BestIT Sweden AB för kund konfigurerade produkter

Priser
Samtliga priser på web eller i andra media är angivna exklusive moms. Branschens priser är kontinuerligt föremål för ändringar och anpassningar. Våra gällande försäljningspriser finns att tillgå i realtid från vårt elektroniska handelssystem på www.shop.bestit.se, eller från vår försäljningsavdelning. BestIT Sweden AB reserverar sig för eventuella felaktigheter och prisändringar på web och i andra media. 
 
BestIT Sweden AB kan fram till leveransdagen, utan föregående avisering, ändra priserna som följd av ändrade leverantörspriser, avgifter från myndigheter och organisationer, valutakurser eller andra förhållanden som ligger utanför BestIT Sweden ABs kontroll och påverkan, i förhållande till ordertillfället. Vid väsentlig prishöjning ska BestIT Sweden AB i möjligaste mån inhämta kunds godkännande. 

 BID-priser
Vid leverantörsrevision är BestIT Sweden AB skyldig att tillhandahålla erforderligt underlag för prissättning som slutkundsfaktura etc. Vid eventuella uppkomna felaktigheter förbehåller sig BestIT Sweden AB rätten att efterfakturera alternativt kreditera till rätt belopp.


Betalningsvillkor och kredit
Betalningsvillkoret är 15 dagar netto om inget annat överenskommits. Betalning ska vara BestIT Sweden AB tillhanda senast enligt på fakturan angiven dag. Vid betalningsförsening debiteras dröjsmålsränta om 1,5 % per månad. Påminnelse- och inkassoavgift kan tillkomma. Vi hanterar ej kontanter, efterkrav eller postförskott. Anmärkning mot faktura skall göras senast 8 dagar efter fakturadatum. Reklamation som inkommer senare behandlas ej.

Kreditgränsen fastställs efter sedvanlig kreditprövning och hanteras av BestIT Sweden ABs kreditavdelning. BestIT Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående avisering när som helst ändra eller dra in krediten. Angiven kreditgräns är inklusive mervärdesskatt.

 
Kundvagn
Visa priser inkl moms?
Varor: 0 stSumma: 0,00 krFrakt: 0,00 kr